Hvad er KYC (Know Your Customer)?

KYC (Know Your Customer) handler om at kende sine kunder, så du undgår at involvere din virksomhed med organisationer, der begår kriminalitet, hvidvasker penge eller finansierer terrorisme.

I denne artikel gennemgår vi:

 • Hvad er KYC (Know Your Customer)?
 • Hvilke virksomheder er omfattet af hvidvaskloven og KYC?
 • Hvilke krav stiller lovgivning – heriblandt Hvidvaskloven – til KYC?
 • Hvordan kan din virksomhed sikre, at I kender jeres kunder?

Med NewBanking Identity får du en grundig og enkel Kend din kunde-platform, der fra første kundekontakt til kundeforholdet ophører, kan verificere og dokumentere jeres kunders identitet og foretage et realtids-sikkerhedstjek.

Læs mere om platformen her eller book en demo for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

know your customer
Indholdsfortegnelse

Hvad er KYC?

KYC står for “Know Your Customer” eller på dansk “Kend din kunde.”

Begrebet bliver især brugt inden for finans, da banker, revisionsfirmaer, advokater og kapitalforvaltere alle skal kunne dokumentere deres kunders identitet, så myndigheder og tilsyn kan føre kontrol med transaktioner, ejerforhold og finansiering. Kort fortalt, så skal det kunne dokumenteres, hvor penge kommer fra og til.

kyc-what-is-it

Dette er med til at forhindre hvidvask og sorte penge, der er opnået gennem kriminelle midler. Hvis der ikke blev ført kontrol med pengestrømmen, vil det undergrave tilliden til de organisationer og virksomheder, hvis forretning er afhængig af blandt andet aktier, investering og det bredere finansielle marked.

Lever man ikke op til KYC-krav, kan det resultere i bøder, sanktioner eller endda fængsel på op til 8 år. Dette kan du læse mere om i Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven (2018).

Hvilke virksomheder er omfattet af hvidvaskloven og KYC?

Mange forskellige typer af virksomheder, herunder alle virksomheder inden for finans og den finansielle sektor, er underlagt hvidvaskloven – og derfor KYC.

Det gælder bl.a.:

 • Banker, pengeinstitutter og merchant banking
 • Kredit-, valuta- og værdipapirvirksomheder
 • Fonder og fondsmæglere
 • Lånevirksomheder (ind- og udlån)
 • Udbydere af finansiel leasing
 • Forsikringsselskaber
 • Revisorer og revisionsselskaber
 • Virksomhedsgrundlæggere
 • Jurister og advokater
 • Ejendomsmæglere
 • Virksomheder, der handler med værdigenstande på mere end €15.000

Hvilke krav stiller lovgivning til KYC?

Lovgivning om at kende sin kunde optræder specifikt i hvidvaskloven, der blandt andet kræver, at virksomheder udfører risikovurderinger, verificerer kunders identitet og indberetter, hvis der er mistanke om hvidvask eller anden finansiel svindel.

Risikovurderinger er en struktureret fremgangsmåde, hvor vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig og giver mulighed for at gå differentieret til værks, i stedet for at behandle alle kunder ens.

Det betyder desuden, at I skal have klare retningslinjer og politikker om risikoen for ufrivilligt at være involveret i hvidvask og finansiel kriminalitet og understøtte medarbejdere med rådgivning og faste procedurer for, hvornår og hvordan man foretager en anmeldelse til hvidvasksekretariatet, hvis de ikke kan afkræfte en mistanke om hvidvask.

Derudover skal I også kunne dokumentere jeres kontrol af blandt andet kundernes identitet. Det nytter ikke noget at udføre kontrol, hvis dette ikke kan bevises efterfølgende. En typisk faldgrube er manuel kontrol af kopier af pas eller kørekort. Her er det nødvendigt ikke kun at gennemgå dokumenter og sikre deres gyldighed, men også at dokumentere at denne kontrol er blevet udført.

Med en KYC-platform som NewBanking Identity kan I automatisere dele af processen samt dokumentere, at I lever op til persondataloven og korrekt håndtering af persondata.

Hvordan udføres en kontrol af kundens identitet?

At undersøge jeres kunders identitet bygger på jeres risikovurdering og den identificerede risiko. Herefter kan I gennemføre kontrollen med enten skærpede eller lempede procedurer.

Skærpede procedurer for fysiske personer kan blandt andet være et krav om paskopi, fysisk fremmøde eller yderligere krav til beskrivelsen af den forventede forretningsomfang.

Er der tale om en juridisk person, kan det blandt andet kræves, at I indhenter stiftelsesdokumenter, vedtægter og stiller mere omfattende krav til beskrivelsen af forretningsomfanget.

En kundekendskabsprocedure omfatter indhentelse af identitetsoplysninger om kunden. Som udgangspunkt vil disse inkludere navn og CPR- eller CVR-nummer, afhængigt af om der er tale om en fysisk eller juridisk person. Med denne metode kan I bekræfte kundens identitet – og leve op til krav om KYC.

kyc-data

Disse identitetsoplysninger skal kontrolleres via en pålidelig og uafhængig kilde. Det vil sige, at der skal ske en verificering af dokumenter op imod eksempelvis CVR-registeret eller andre kilder, der kan validere eksempelvis adresse, pas eller navn.

Ved både fysiske og juridiske personer skal I, hvis relevant, indhente oplysninger om formålet med etableringen af forretningsforbindelsen og omfanget af denne relation.

Hvor ofte skal man udføre en kontrol af kundens identitet?

I skal både udføre kontrol med kundens identitet ved alle nye kundeforhold og hvis der forekommer ændringer i kundens omstændigheder, såvel som på passende tidspunkter.

Ved højrisiko-kunder kan proceduren gentages én gang om året, hvorimod ved lavrisiko-kunder kan I nøjes med at gøre det hvert femte år.

kyc-control-identity

Omfanget af kundekendskabsproceduren afhænger af risikovurderingen af kunden. I de tilfælde hvor I vurderer, at der en relativt lille risiko for hvidvask, kan I foretage en lempet kundekendskabsprocedure. I kan for eksempel vælge ikke at indhente opdateret dokumentation, forudsat at de legitimationsdokumenter, I modtog oprindeligt, stadig er gyldige.

Husk også at tjekke for PEP (Politisk Eksponeret Person)

Som følge af den seneste hvidvasklovgivning skal I også fastslå, om personen er en PEP (Politisk Eksponeret Person).

Politisk eksponerede personer er individer, hvis politiske stilling eller tilhørsforhold betyder, at de udgør en høj risiko for at være genstand for hvidvask, fordi de i højere grad udsættes for afpresning, bestikkelse eller på anden vis (både frivilligt og ufrivilligt) involveres i økonomisk kriminalitet.

Dette kan gøres ved at krydsreferere med offentlige databaser, såsom Finanstilsynets PEP-liste.

Det er vigtigt at være særligt opmærksom på, at disse lister ikke er fyldestgørende for de personer, der er PEPer – men alene er en liste over dem, som myndighederne har indberettet.

Ægtefæller, samarbejdspartner m.m. til personer på PEP-lister, er ligeledes per definition PEPer. Dette gør det særligt vanskeligt for virksomheder at overholde kravet om PEP uden at tilgå eksterne datakilder, der har specialiseret sig i at opretholde opdaterede lister med alle personer, der er omfattet af gældende PEP-definitionen.

checking-pep

NewBanking arbejder sammen med en række eksterne dataleverandører, der har specialiseret sig i at have opdaterede PEP-lister som dækker bredt.

platform identities

NewBanking Identity er en udførlig og enkel KYC-platform

Med NewBankings platform kan I let udføre og føre kontrol med jeres KYC-procedure. Platformen gør det let at bekræfte kunders identitet og forsvarligt håndtere persondata.